استرداد وجهبازگشت وجه

  • پس از ارسال کالا توسط مشتری و دریافت کالا توسط شرکت “فرش شاهرخ”، بررسی و نظر نهایی کارشناسان خدمات مشتریان به طور میانگین ۴۸ ساعت زمان خواهد برد و پس از این مدت، کارشناسان خدمات مشتریان شرکت “فرش شاهرخ” با مشتریان تماس گرفته و نتیجه را به ایشان اعلام خواهند کرد.
  • پس از تماس کارشناسان پشتیبانی با مشتریان، چنانچه نیاز به بازگشت وجه به حساب مشتری باشد، مبلغ طی ۷۲ ساعت کاری برای ایشان واریز خواهد شد.